Portfolio

Alexandros Meikopoulos

Politician

Kostas Apostolakos

Tailor

Luxury Travels

Tavels

Primomulti Shop

E-Shop

Omega Sound

Sound Engineering

George Iliakidis – Metakomiseis Metaforiki

with the star
6/6